Navigácia

 • Mikuláš 2018

  Do galérie Mikuláš 2018 boli pridané fotografie.

 • Vianočná pekáreň

  Do galérie Vianočná pekáreň boli pridané fotografie.

  Vo vianočnej pekárni si deti spolu s pani učiteľkami napiekli výborné vianočné medovníčky :)

 • Divadlo O psíčkovi a mačičke

  Do galérie Divadlo O psíčkovi a mačičke boli pridané fotografie.

 • Exkurzia SOŠ Sklárska 2018

  Do galérie Exkurzia SOŠ Sklárska 2018 boli pridané fotografie.

 • Deň Materských škôl 2018

  Do galérie Deň Materských škôl 2018 boli pridané fotografie.

 • Jesenná slávnosť 2018

  Do galérie Jesenná slávnosť 2018 boli pridané fotografie.

 • Šarkaniáda 2018

  Do galérie Šarkaniáda 2018 boli pridané fotografie.

 • Rodičovská zábava 2018

  Do galérie Rodičovská zábava 2018 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • OZNAM

  Oznam: Prerušená prevádzka MŠ Lednické Rovne

  Riaditeľstvo Materskej školy Lednické Rovne /so súhlasom zriaďovateľa/, oznamuje rodičom, že prevádzka MŠ bude upravená počas jesenných prázdnin nasledovne: 

  29.10.2018 MŠ otvorená

  30.10. 2018 sviatok

  31.10. 2018 MŠ otvorená pre nahlásené deti

  01.11. 2018 sviatok

  02.11. 2018 MŠ zatvorená

  Prevádzka MŠ začne v pondelok 05.11.2018

 • Bábkové divadlo LIENKA

  Do galérie Bábkové divadlo LIENKA boli pridané fotografie.

 • Dopravné ihrisko - cyklotrasa

  Do galérie Dopravné ihrisko - cyklotrasa boli pridané fotografie.

 • Školský rok 2018/2019

  03.09.2018

  Materská škola Lednické Rovne 03.09.2018

   

   

 • 22. 8. 2018

  Milí rodičia, aktualizovali sme modul O škôlke, Informácie pre rodičov.

 • PASOVANIE PREDŠKOLÁKOV

  Do galérie PASOVANIE PREDŠKOLÁKOV boli pridané fotografie.

 • Letné prázdniny

 • VÝLET PREDŠKOLÁKOV NA FARME

  Do galérie VÝLET PREDŠKOLÁKOV NA FARME boli pridané fotografie.

 • PLAVECKY VÝCVIK

  Do galérie PLAVECKY VÝCVIK boli pridané fotografie.

 • MDD SO SIMSALOU

  Do galérie MDD SO SIMSALOU boli pridané fotografie.

 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Informácie o spracúvaní osobných údajov

   

  Prevádzkovateľ:  Materská škola Lednické Rovne, Súhradka 204, 020 61 Lednické Rovne

  zastúpený:           Bc. Jarmila Provazníková, riaditeľka školy

  IČO:                     37914324

  (ďalej len „prevádzkovateľ“)

   

  je prevádzkovateľom podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  NR SR č. 18/2018 Z. z.“).

   

  Prevádzkovateľ spracúva len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ  spracúva a využíva osobné údaje výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, pričom údaj o účele môže byť obsiahnutý v súhlase dotknutej osoby alebo ustanovený priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, zákonom o ochrane osobných údajov alebo osobitným zákonom.

   

  V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

  1. účele spracúvania osobných údajov,
  2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
  3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
  4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
  5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,  
  7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
  8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

   

  Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

  Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

   

  Zodpovedná osoba

  V zmysle § 44 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. prevádzkovateľ určil zodpovednú osobu:  Ing. Janu Pavelkovú,

  ktorá

  1. poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
  2. monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,
  3. poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42,
  4. spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,
  5. plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.

   

  Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov.

   

  Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv podľa zákona NR SR č.18/2018 Z. z. nasledovne:

  osobne: kancelária ekonómky – v pracovný deň v čase 9,00 – 11,30 hod.

  telefonicky: +421 948 374 001

  elektronickou poštou: zodpovednaosobamslr@gmail.com

   

  Zodpovedná osoba je v súvislosti s výkonom svojich úloh viazaná povinnosťou mlčanlivosti v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. alebo osobitným predpisom.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Lednické Rovne
  Súhradka 204, Lednické Rovne 02061
 • +421 424711348

Fotogaléria