Navigácia

O škôlke

Informácie pre rodičov

  „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“

                                                                                                                             Robert Fulghum

 

 

 

Vážení rodičia!

 

 

Vítame Vás a Vaše dieťa v našej materskej škole a prajeme Vám spokojnosť, radosť a príjemné chvíle strávené v našom zariadení.

 

K tomu, aby spokojnosť z pobytu Vašich detí v MŠ bola obojstranná, je potrebná spolupráca medzi rodičmi a pedagogickými zamestnancami. Z tohto dôvodu Vás žiadame o rešpektovanie Školského poriadku MŠ Lednické Rovne, požiadaviek a informácií triednych učiteliek.

 

Do MŠ sa prijímajú len zdravé deti. Rodič/zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do MŠ predložiť písomné vyhlásenie           o tom, že dieťa je zdravé a prichádza z bezinfekčného prostredia.

Potrebné informácie o Vašom dieťati - jeho návyky, zručnosti, potreby nahláste triednej učiteľke.

 

Dieťa je potrebné priviesť najneskôr do 8.00 hod. a prevziať do 15.45 hod. Dieťa zo stravy je možné odhlásiť jeden deň vopred. V prípade, že dieťa ochorie počas noci alebo rána, stravu si môžete prísť vybrať do obedára.

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo výške 15,00 € na jedno dieťa v danom mesiaci.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza na dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy, zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni MŠ:

stravníci od 2-6 rokov - celodenná (1,19 €/deň)/ 23,80€ mesiac

stravníci od 2-6 rokov - poldenná (0,96 €/deň)/ 19,20€ mesiac

 

Poplatky za MŠ a stravu sa uhrádzajú vždy do 20.dňa v danom mesiaci (napr. za mesiac september zaplatiť do 20.9.)

Bližšie informácie ohľadom stravovania u p. vedúcej školskej jedálne.

 

 

 

 

Čo potrebuje Vaše dieťa v MŠ:

 • papučky s pevnou pätou, podpísané celým menom
 • pyžamo vyšité celým menom
 • náhradné spodné a vrchné oblečenie
 • hygienické vreckovky
 • vhodnú obuv
 • primerané oblečenie k ročnému obdobiu

 

Tešíme sa na spoluprácu!

 

 

 

 

 

 

Personálne zabezpečenie prevádzky MŠ Lednické Rovne v školskom roku 2018/2019

 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ vykonávajú učiteľky predprimárneho vzdelávania, ktoré všetky spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

 

 

Pedagogickí zamestnanci:

                                      Bc. Jarmila Provazníková – riaditeľka školy

                                      Bc. Viktória Marry – zást.riad. školy

                                      Mgr. Dana Balážová – učiteľka

                                      Gabriela Barboráková – učiteľka

                                      Alena Hološková – učiteľka

                                      Milada Pfefferová – učiteľka

                                      Darina Gabrišová – učiteľka

                                      Andrea Balážová – učiteľka

                                    Ľudmila Hlavatá - učiteľka

 

 

Prevádzkoví zamestnanci:

                                      Ing. Jana Pavelková – ekonómka, účtovníčka

                                      Hana Provazníková – školníčka

                                      Jana Trnková – pranie, žehlenie

                                      Janette Hodálová – upratovačka

Mária Kormendyová - upratovačka

                                                                                    

Zamestnanci ŠJ pri MŠ:

                                      Jana Trnková – vedúca školského stravovania

                                      Zdenka Blažejová – hlavná kuchárka

                                      Zdenka Ondrichová – kuchárka

 

 

 

 

Organizačné usporiadanie denných činností v MŠ

 

 

 

6.30 – 8.00                            Schádzanie detí do MŠ, ranný filter

 

6.30 – 8.25                            Hry a činnosti podľa výberu detí,

                                               vzdelávacie aktivity

 

8.25 – 8.40                            Zdravotné cvičenie

 

8.40 – 9.00                            Hygiena, desiata

 

9.00 – 9.30                            Vzdelávacia aktivita

 

9.30 – 11.30                         Príprava na pobyt vonku,

                                               pobyt vonku

 

11.30 – 11.40                       Hygiena, príprava na obed

 

11.40 – 12.15                       Obed,

                                               hygiena, príprava na odpočinok

 

12.15 – 14.30                       Odpoludňajší odpočinok

 

14.30 – 15.00                       Hygiena, obliekanie, olovrant

 

15.00 – 15.45                       Popoludňajšie vzdelávacie aktivity,

                                              -odchod detí domov

 

Zloženie Rady školy pri MŠ Lednické Rovne

 

Mgr. Dana Balážová - predseda

Darina Gabrišová  - podpredseda

Ing. Jana Pavelková - zástupca nepedagogických pracovníkov

Ing. Eva Čížová - zástupca  rodičov

Lenka Hantáková -  zástupca  rodičov

Ing. Gabriela Brezániová  - zástupca poslancov

Bc. Juraj Mašláň - zástupca poslancov

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí rodičia informácie o dianí v MŠ si môžete pozrieť na škôlkarskej web stránke

 

 

https://mslednickerovne.edupage.org

 

 

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v Materskej škole Lednické Rovne

 

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. 

Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä: - choroba,  - lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,  - mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, - náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,  - mimoriadne udalosti v rodine alebo  - účasť dieťaťa na súťažiach. 

 • Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. 
 • Ak má materská škola podozrenie, že bolo choré, riaditeľ materskej školy je oprávnený pýtať od zákonného zástupcu lekárskej potvrdenie aj za tieto tri dni, - ak dieťa chýba viac ako tri dni z dôvodu choroby, riaditeľ materskej školy požaduje lekárske potvrdenie.
 • Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole 5 a viac dní a nie je choré, iba trávi čas napr. so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (ktoré, ako je už uvedené vyššie, nesmie byť staršie ako jeden deň). 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že potvrdenie od lekára v zmysle § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. slúži na ospravedlnenie neprítomnosti, ale je aj dokladom o tom, že dieťa je už zdravé.

 

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Lednické Rovne
  Súhradka 204, Lednické Rovne 02061
 • +421 424711348

Fotogaléria